Ordningsregler

Våra ordningsregler syftar till att skapa en boendemiljö präglad av hänsyn och tolerans.

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att man visar hänsyn, samtidigt som man också får tolerera vissa störningar. För att undvika onödig irritation finns det några allmänna regler som är lätta att följa (se även stadgarna § 32).

Portlåsning
Porten är låst under tiden kl. 20-07. När den är låst får den inte ställas upp.

Porttelefoni
Kontakta ordföranden för att få porttelefonin kopplad till din telefon.

Tysta nätter
Mellan kl. 22.00 och 07.00 ska det vara tyst i husen. Då får man inte använda maskiner i tvättstugan, spela musik högt eller föra högljudda samtal i trapphuset.

Borrning och spikning får endast utföras vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar mellan kl. 10.00 och 20.00.

Arbeten som medför stark ljudstörning (t.ex. bilning) får endast utföras vardagar mellan kl. 07.00 och 16.00.

Bullervarning
Ska du ha fest och vet att det kommer att bli lite högljutt och sent, är det alltid trevligt om du förvarnar grannarna. Detsamma gäller om du under en längre tid, till exempel vid renovering, kommer att förorsaka buller.

Tvättstugan
Tvättstugan städar var och en efter användning. Vilka speciella regler som gäller för utnyttjandet, finns anslaget i alla tvättstugor.

På Nydalavägen 12 respektive Skidspåret 13 finns en stor, icke automatisk tvättmaskin för mattor och liknande.

Förvaring av personlig egendom
För att minska brandrisken och underlätta framkomligheten vid utrymning och sjuktransport måste personlig egendom förvaras på anvisad plats. Notera: I vindsgångar, källare och trapphus får ingen personlig egendom lämnas! Dörrmattor får således inte läggas utanför lägenhetsdörren.

 • I det vinds- eller källarförråd som hör till lägenheten kan du förvara möbler, kläder m.m.
  Däremot får du inte förvara något som är brandfarligt eller på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada där.
 • Barnvagnar, utomhusleksaker och handikapphjälpmedel har ett eget rum i direkt anslutning till entrén. Eftersom barnvagnar både är ett hinder vid eventuell utrymning och innehåller brännbart material får de inte stå i trapphuset.
 • Cyklar kan stå utomhus i cykelställ eller i cykelhusen eller källaren, däremot inte i förråden vid entré­dörrarna eller i entréerna. Det förbjudet att låsa fast cyklar i räcken, träd, piskställ eller liknande.
 • Motordrivna fordon som mopeder kan du ställa i cykelhuset eller ev. garage. Av brandsäkerhetsskäl får de inte förvaras i bostadshusen.

Fasaden
Vill du sätta upp stora saker, exempelvis parabol, på balkongen eller göra annat som påverkar husens utseende måste du ha styrelsens godkännande.

Husdjur
Du får gärna ha husdjur under förut­sättning att du håller dem under uppsikt så att de inte rymmer, förorenar eller på annat sätt förorsakar påtaglig olägenhet. Hundar skall hållas kopplade.

Balkonglådor
Plantera gärna blommor i balkonglådor, men tänk då på att dessa lådor måste hänga på insidan av räcket så att de inte förorsakar skada om de faller ner.

Bilfri gård
Fordonstrafik är endast tillåten på in- och utfarter samt parkeringsplatser (karta). På gång- och cykelvägar får man inte köra bil – varken på sommaren eller vintern.

Infart till garagen sker via Kamratvägen norr om våra hus.

Nycklar och taggar
Det ska finnas tre nycklar till varje lägenhet. Dessa är spärrade. Lägenhetsinnehavaren kontaktar själv Låskedjan/Byggbeslag för beställning av fler och står också för kostnaden.

Till varje lägenhet ska det också finnas tre taggar. Kontakta styrelsen ifall någon förlorats så att den kan plockas bort ur systemet.

Borttappade nycklar
Förlust av nyckel till garage, motorvärmarplats och andra hyrda utrymmen ska genast anmälas till nyckelansvarig (se Kontaktpersoner under För boende) och kostnaden för beställning av ytterligare nyckel och ev. byte av låscylinder står hyresgästen för.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får ske under en begränsad tid om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl (se stadgarna och bilaga).

Avfall
Vi har i våra två miljöhus ett väl utbyggt system för källsortering.

 • Där finns särskilda kärl för förpackningar och tidningar. Det som sorteras ut där lämnas till materialåtervinning.
 • Batterier, glödlampor och lågenergilampor kan man också lämna i särskilda kärl. Eftersom detta avfall är farligt för miljön måste det tas om hand på särskilt sätt.
 • I en s.k. elhäck kan man lägga elavfall. Här passar saker med batteri eller elsladd.
 • Vårt matavfall sorteras ut och sänds till rötning så att det blir biogas.
 • Avfall som är brännbart (ej metall, alltså!) och högst 90×90 cm läggs i de gröna kärlen för hushållsavfall. Hushållsavfallet bränns och blir till fjärrvärme.

Grovfall. En eller två gånger per år beställer vi en stor container där man kan kasta sådant som inte är brännbart eller är för stort för kärlen för hushållsavfall, t.ex. gamla stekpannor och möbler.

Farligt avfall, t.ex. färgrester, måste var och en själv frakta till en miljöstation. Den närmaste finns vid OKQ8 på Haga.

Brand

Varje lägenhet är en egen brandcell varför risken att en brand ska sprida sig inte är stor.

Det är inte tillåtet att förvara lättantändliga saker i vindsförråd och andra gemensamma utrymmen.

Övrig brandskyddsinformation finns i särskilt dokument.

Alla betalar
Eftersom det är alla vi som bor här som betalar för allting, är det bra om du torkar upp om du råkat spilla i entrén eller i något annat gemensamt utrymme, så vi slipper betala för extra städning.

Det borde därför också vara självklart att inte skräpa ned eller ta med sig rengöringsmedel, toalettpapper och annat från gemensamma lokaler. Att vara aktsam om vår gemensamma egendom sparar pengar för oss alla.

Hänsyn
Till hänsynstagandet hör också

 • att man inte dammar mattor från balkongen;
 • att man inte grillar på balkongen;
 • att man inte matar fåglar från balkongen eller fönstren;
 • att man inte ställer ut soppåsar i trapphuset;
 • att man inte röker i hissar, trapphus eller andra gemensamma utrymmen.